विभागीय मंडळे > विभागीय मंडळ, अमरावती
विभागीय अध्यक्ष / सचिव
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक
शिक्षण मंडळ, अमरावती विभागीय मंडळ,
शास्त्री नगर, अमरावती 444602
(का) 0721 - 2662657
[email protected]

अधिका र्‍्यांचे दूरध्वनी क्रमांक

अधिकार्‍्याचे नाव पदनाम डायरेक्ट नं. कार्यालय फॅक्स

एसटीडी कोड

श्री. संजय गणोरकर
श्री. व्ही. के. जोशी
विभागीय अध्यक्ष, अमरावती
विभागीय सचिव, अमरावती
2662657
2662608
2662308
2662678
2662749
2662749
0721
0721

राजपत्रित अधिका र्‍्यांची यादी

अध्यक्ष विभागीय अध्यक्ष श्री. संजय गणोरकर
सचिव विभागीय सचिव श्री. व्ही. के. जोशी
सह सचिव श्री. पी.पी. अभ्यंकर
सहाय्यक सचिव श्री. वसावे एस.जी.
लेखाधिकारी वर्ग -1 / वर्ग-2 श्री व्ही.एम भुसाटे
माहिती
संपर्क
क्विक लिंक्स
भारत सरकार पोर्टल
महाराष्ट्र शासन पोर्टल
एमएचआरडी
एसएसए पोर्टल
बालभारती
बालचित्रवाणी
डीआयएसई
एन.यू.ई.पी.ए.
एस.ई.एम.आय.एस.
एन.सी.ई.आर.टी.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
संपर्क | उत्तरदायित्वास नकार | माहितीचा अधिकार