विभागीय मंडळे > विभागीय मंडळ, नागपूर
विभागीय अध्यक्ष / सचिव
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक
शिक्षण मंडळ, नागपूर विभागीय मंडळ,
सिव्हिल लाईन्स, नागपूर 440001
(का) 0712 - 2560209
[email protected]

अधिका र्‍्यांचे दूरध्वनी क्रमांक

अधिकार्‍्याचे नाव पदनाम डायरेक्ट नं. कार्यालय फॅक्स

एसटीडी कोड

श्री. सी. आर. बोरकर
श्री. एस. व्ही पारधी
विभागीय अध्यक्ष, नागपूर
विभागीय सचिव, नागपूर
2560319
2560319
2553401/3
2553401/3
2561775
2560209
0712
0712

राजपत्रित अधिका र्‍्यांची यादी

अध्यक्ष विभागीय अध्यक्ष श्री. सी. आर. बोरकर
सचिव विभागीय सचिव श्री. एस. व्ही पारधी
सह सचिव श्री. एस. के दुपारे
सहाय्यक सचिव श्री. एस. के दुपारे
लेखाधिकारी वर्ग -1 / वर्ग-2  
माहिती
संपर्क
क्विक लिंक्स
भारत सरकार पोर्टल
महाराष्ट्र शासन पोर्टल
एमएचआरडी
एसएसए पोर्टल
बालभारती
बालचित्रवाणी
डीआयएसई
एन.यू.ई.पी.ए.
एस.ई.एम.आय.एस.
एन.सी.ई.आर.टी.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
संपर्क | उत्तरदायित्वास नकार | माहितीचा अधिकार