विभागीय मंडळे > विभागीय मंडळ, पुणे

विभागीय अध्यक्ष / सचिव
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक
शिक्षण मंडळ, पुणे विभागीय मंडळ,
शिवाजीनगर, पुणे 411005
(का) 020 - 25536781/82/83
[email protected]

अधिका र्‍्यांचे दूरध्वनी क्रमांक

अधिकार्‍्याचे नाव पदनाम डायरेक्ट नं. कार्यालय फॅक्स

एसटीडी कोड

श्री. सुनिल चौहान
श्रीमती पुष्पलता पवार
विभागीय अध्यक्ष, पुणे
विभागीय सचिव, पुणे
25536722
25536828
25536781
25536782
25536761 020
020

राजपत्रित अधिका र्‍्यांची यादी

अध्यक्ष विभागीय अध्यक्ष श्री. सुनिल चौहान
सचिव विभागीय सचिव श्रीमती पी. एम. पवार
सह सचिव श्री. ए.डी. गुंजाळ
सहाय्यक सचिव श्री. ए.डी. गुंजाळ
लेखाधिकारी वर्ग -1 / वर्ग-2 श्री बी.एस. पवार
माहिती
संपर्क
क्विक लिंक्स
भारत सरकार पोर्टल
महाराष्ट्र शासन पोर्टल
एमएचआरडी
एसएसए पोर्टल
बालभारती
बालचित्रवाणी
डीआयएसई
एन.यू.ई.पी.ए.
एस.ई.एम.आय.एस.
एन.सी.ई.आर.टी.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
संपर्क | उत्तरदायित्वास नकार | माहितीचा अधिकार