विभागीय मंडळे > विभागीय मंडळ, औरंगाबाद
विभागीय अध्यक्ष / सचिव
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक
शिक्षण मंडळ, औरंगाबाद विभागीय मंडळ,
रेल्वे स्टेशन रोड, उस्मानपुरा
औरंगाबाद 431005
(का) 0240 - 2334228
[email protected]

अधिका र्‍्यांचे दूरध्वनी क्रमांक

अधिकार्‍्याचे नाव पदनाम डायरेक्ट नं. कार्यालय फॅक्स

एसटीडी कोड

श्री. पी.एस. पठारे
श्री. पी.एस. पठारे
विभागीय अध्यक्ष, औरंगाबाद
विभागीय सचिव, औरंगाबाद
2331116
2341035
2334228
2334284
2321201 0240
0240

राजपत्रित अधिका र्‍्यांची यादी

अध्यक्ष विभागीय अध्यक्ष श्री. पी.एस. पठारे
सचिव विभागीय सचिव श्री. पी.एस. पठारे
सह सचिव श्री. आर.डी नागे
सहाय्यक सचिव श्री. एल.के. नरवडे
लेखाधिकारी वर्ग -1 / वर्ग-2  
माहिती
संपर्क
क्विक लिंक्स
भारत सरकार पोर्टल
महाराष्ट्र शासन पोर्टल
एमएचआरडी
एसएसए पोर्टल
बालभारती
बालचित्रवाणी
डीआयएसई
एन.यू.ई.पी.ए.
एस.ई.एम.आय.एस.
एन.सी.ई.आर.टी.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
संपर्क | उत्तरदायित्वास नकार | माहितीचा अधिकार