विभागीय मंडळे > विभागीय मंडळ, कोल्हापूर
विभागीय अध्यक्ष / सचिव
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक
शिक्षण मंडळ, कोल्हापूर विभागीय मंडळ,
539, कसबा करवीर, शिवाजी विद्यापीठामागे,
राजेंद्रनगर जवळ, कोल्हापूर 416004
(का) 0231 - 2696101 / 03
[email protected]

अधिका र्‍्यांचे दूरध्वनी क्रमांक

अधिकार्‍्याचे नाव पदनाम डायरेक्ट नं. कार्यालय फॅक्स

एसटीडी कोड

श्री. बी.पी. कांबळे
श्री. एस.एस. गोसावी
विभागीय अध्यक्ष, कोल्हापूर
विभागीय सचिव, कोल्हापूर
2690829
2691405
2696101, 2
2696103
2690758 0231
0231

राजपत्रित अधिका र्‍्यांची यादी

अध्यक्ष विभागीय अध्यक्ष श्री. बी.पी. कांबळे
सचिव विभागीय सचिव श्री. एस.एस. गोसावी
सह सचिव श्री.पी.डी. भंडारे
सहाय्यक सचिव श्रीमती पी. एस. सुर्वे
लेखाधिकारी वर्ग -1 / वर्ग-2 श्री बी. एम. जाधव
माहिती
संपर्क
क्विक लिंक्स
भारत सरकार पोर्टल
महाराष्ट्र शासन पोर्टल
एमएचआरडी
एसएसए पोर्टल
बालभारती
बालचित्रवाणी
डीआयएसई
एन.यू.ई.पी.ए.
एस.ई.एम.आय.एस.
एन.सी.ई.आर.टी.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
संपर्क | उत्तरदायित्वास नकार | माहितीचा अधिकार