विभागीय मंडळे > विभागीय मंडळ, मुंबई
विभागीय अध्यक्ष / सचिव
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक
शिक्षण मंडळ, मुंबई विभागीय मंडळ,
प्ला़ट नं 27 व 28, सेक्टर 16-ए, वाशी,
नवी मुंबई - 400703
(का) 022 - 27881075 / 77
[email protected]

अधिका र्‍्यांचे दूरध्वनी क्रमांक

अधिकार्‍्याचे नाव पदनाम डायरेक्ट नं. कार्यालय फॅक्स

एसटीडी कोड

श्री. लक्ष्मीकांत पांडे
श्री. सु.बा. गायकवाड
विभागीय अध्यक्ष, मुंबई
प्र. विभागीय सचिव, मुंबई
27660945
27881088
27881075
27662504
27881349
27659491
022
022

राजपत्रित अधिका र्‍्यांची यादी

अध्यक्ष विभागीय अध्यक्ष श्री. लक्ष्मीकांत पांडे
सचिव विभागीय सचिव श्री. सु.बा. गायकवाड
सह सचिव श्री. सु.बा. गायकवाड
सहाय्यक सचिव श्री. सो.मा. जोशी
लेखाधिकारी वर्ग -1 / वर्ग-2 श्रीमती एस. एस. काळे
माहिती
संपर्क
क्विक लिंक्स
भारत सरकार पोर्टल
महाराष्ट्र शासन पोर्टल
एमएचआरडी
एसएसए पोर्टल
बालभारती
बालचित्रवाणी
डीआयएसई
एन.यू.ई.पी.ए.
एस.ई.एम.आय.एस.
एन.सी.ई.आर.टी.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
संपर्क | उत्तरदायित्वास नकार | माहितीचा अधिकार